Actions

User

NikolasCo

From HacDC Wiki

NikolasCo-20081013.jpg

Nikolas Coukouma

E-mail atrus@atrus.org (PGP key ID 41C01C12)
Twitter NikolasCo
IRC nikolasco on Freenode
GTalk/Jabber atrus@atrus.org
AIM nikolasco